Matilda's Cheap Supplies> > > >
Whitman Dollar & Type Folders

Whitman 9023 Eisenhower-Anthony Dollars
Whitman 9023 Eisenhower-Anthony Dollars
  • 1971 to 1999
$2.79
Whitman 8060 Sacagawea Dollars
Whitman 8060 Sacagawea Dollars
  • Starting 2000
$2.79
Whitman 9025 Silver Dollars Plain
Whitman 9025 Silver Dollars Plain
  • Generic Folder for Silver Dollars
$2.79
Whitman 9046 20th Century Type
Whitman 9046 20th Century Type
  • Click item name for a list of coins
$2.79
Whitman 2181 Pres Dollars Date Set V1
Whitman 2181 Pres Dollars Date Set V1
  • George Washington to James Garfield
$2.79
Whitman 2182 Pres Dollars Date Set V2
Whitman 2182 Pres Dollars Date Set V2
  • Chester Arthur to Ronald Reagan
$2.79
Whitman 2275 Pres Dollars P&D V1
Whitman 2275 Pres Dollars P&D V1
  • George Washington to James Garfield
$2.79
Whitman 2276 Pres Dollars P&D V2
Whitman 2276 Pres Dollars P&D V2
  • Chester Arthur to Ronald Reagan
$2.79